Agile WIFI

for Enterprise

 

 

Global R&D System,

Top Wi-Fi Standard Experts

 

Huawei มีทีมงานวิศวกรที่ทำการวิจัยและพัฒนาผลิภัณฑ์ Wireless กระจายอยู่ใน R&D Center ในหลายทวีป รวมทั้งหมดกว่า 1,000 คนทำให้ Huawei เป็นเจ้าของสิทธิบัตรอีกกว่า 100 ชิ้นและยังเป็นหนึ่งในผู้นำในเทคโนโลยีแบบไร้สาย รวมทั้งยังเป็นผู้ร่วมกำหนดมาตรฐานในคณะทำงานต่างๆ เช่น IEEE เป็นต้น

Intelligent Engineering Exploration

ระบบวางแผนการติดตั้ง WIFI อัจฉริยะ

 

Huawei WIFI มีระบบวางแผนและติดตั้งอุปกรณ์ โดยการอัพโหลดภาพจำลองแบบแปลนของพื้นที่จริง เพื่อคำนวณและวางแผนการติดตั้ง Access Point ทำให้สามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ลดขั้นตอนหรือปัญหาในการติดตั้งจริง และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ WIFI 

 

Self-configuration

ทุกคนสามารถตั้งค่า WIFI ได้

 

แทนที่จะใช้เครื่องมือการอนุญาตเข้าใช้งาน เช่น 802.1x และ CA certificate ที่มีกระบวนทำงานซ้ำ Sangfor WIFI มีเครื่องมืการตั้งค่าอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้สามารถตั้งค่าทุกอย่างได้อย่างง่ายดายผ่าน web interface โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ดูแลระบบ

 

WIFI for marketing

A powerful tool for business

นโยบายการอนุญาตใช้ WIFI ตามผู้ใช้งาน

 

ผู้ดูแลระบบสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการอนุญาตเข้าใช้งานได้ โดยสามารถตั้งค่าตามตำแหน่งงานของผู้ใช้  อุปกรณ์ที่ใช้ สถานที่ และเวลา ตัวอย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าใช้ WIFI มากกว่าการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือโทรศัพท์มือถือ

Bring Speed to the Next Level

 

เทคโนโลยี Hotspot (AP) Load Balance

 

Sangfor WIFI มีความสามารถในการมอบหมายผู้ใช้ไปยังอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ ด้วยเทคโนโลยี Hotspot (AP) load balancing  เพื่อให้การใช้งานอินเทอร์เน็ทมีเสถียรภาพ

 

การปรับคลื่นความถี่แบบอัจฉริยะ

 

ปัญหาส่วนใหญ่ที่เครือข่าย WIFI พบเจอคือสัญญาณถูกรบกวน อุปกรณ์ WIFI, Bluetooth และอุปกรณ์อื่นๆ จะใช้คลื่นความถี่ 2.4G โดยคลื่นรบกวนจะก่อให้เกิดการสูญหายของข้อมูลและเกิดค่าความหน่วง ซึ่งจะมากน้อยอยู่ที่สภาพแวดล้อมที่ติดตั้ง แต่ Huawei Agile  WIFI สามารถป้องกันการโดนกวนสัญญาณได้ โดยมีระบบการปรับการใช้พลังงานและช่องคลื่นความถี่แบบอัตโนมัติ    

การจัดการแบนด์วิดธ์

 

ด้วยการทำงานของ Huawei Agile WIFI ผู้ดูแลระบบสามารถจัดสรรการใช้แบนด์วิดธ์แก่โปรแกรมต่างๆได้ โดยเลือกจัดลำดับความสำคัญแต่ละโปรแกรม เช่น การใช้ Video Conference , ERP , การรับส่งไฟล์สำคัญ ฯลฯ นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดนโยบายที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้งาน WIFI ภายในบริษัท โดยแบ่งตามตำแหน่งหน้าที่ เช่น ผู้บริหารกับพนักงานทั่วไปจะได้รับความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้น ทำให้การทำงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น